• Maatwerk
  • Minimalistisch design
  • Maatwerk

Privacybeleid

Inleiding
Onderstaand privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met ste buitenwonen. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Reden voor gegevensverzameling
Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen; hierna: ‘persoonsgegevens.’ Dit doen wij omwille van het nakomen van contractuele verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, het leveren van dienstverlening, onze rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

Wanneer u gebruikmaakt van de www.stebuitenwonen.nl, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit privacybeleid.

 

Welke gegevens verzamelen we?
Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van bezoekers.

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere bezoeker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u onze website gebruikt (niet-persoonsgegevens). We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een bezoeker waarvan niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze website te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op onze website (bijv. over de pagina’s die u hebt bekeken, uw surfgedrag, klikken, acties, etc.)

Het tweede type informatie betreft persoonsgegevens. Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:

 

Hoe wij informatie over u ontvangen
Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 

Wat voor gegevens verzamelen we?
We verhuren, verkopen of delen informatie van bezoekers nimmer met derden, behalve zoals wordt beschreven in dit privacybeleid.

We kunnen de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

Behalve voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, kunnen we ook persoonsgegevens delen met onze vertrouwde externe leveranciers. Dit kunnen we doen voor de volgende doeleinden:

We kunnen ook informatie openbaar maken als wij in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om:

 

Gebruikersrechten
U heeft de mogelijkheid tot:

  1. vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie;
  2. vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat;
  3. ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, te corrigeren;
  4. ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
  5. bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons;
  6. ons verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken;
  7. een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten.

 

Bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten evenals regels wordt vereist.

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

 

Cookies
www.stebuitenwonen.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze dienstverlening.

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze services bijeen te brengen.

www.stebuitenwonen.nl maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

1. sessiecookies: deze worden slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;

2. permanente cookies: deze worden uitsluitend door onze website gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;

3. cookies van derden: deze worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze web-toegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze website niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

We maken ook gebruik van ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over uw gebruik van de onze website. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers onze website bezoeken, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze website en dienstverlening te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u onze website bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens.

 

Bescherming van uw gegevens
Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van www.stebuitenwonen.nl en van uw informatie. ste buitenwonen maakt hiervoor in ieder geval gebruik van een versleutelde SSL-verbinding. Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze website en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang kunnen voorkomen.

 

Marketing
We kunnen uw persoonsgegevens, zoals uw naam e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort gebruiken om u reclamemateriaal met betrekking tot onze services te kunnen aanbieden waarvan wij denken dat u erin bent geïnteresseerd. Uit respect voor uw recht op privacy bieden we u binnen deze reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat u in de toekomst geen reclameaanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijderen wij uw e-mailadres of telefoonnummer uit onze mailinglist. 

NB: zelfs als u zich hebt uitgeschreven voor onze reclamemails, kunnen wij u andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor wij u niet de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen.

 

Minderjarigen
We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. www.stebuitenwonen.nl is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zullen we het gebruik van onze dienstverlening door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dient hij of zij schriftelijk contact met ons op te nemen via info@stebuitenwonen.nl

 

Wijzigingen van dit privacybeleid
We behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘laatste update.’ Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van onze dienstverlening, betekent dit automatisch dat u deze wijzigingen aan het privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen
Als u algemene vragen heeft over ste buitenwonen of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@stebuitenwonen.nl

 

Laatste update: 01-05-2021